تور بافی تبریز

آدرس: کیلومتر 7 جاده تهران کرکج پایین تر از کوچه باغ پ 5

تلفن: 041-36373120

ایمیل: info@tabrizwirebelt.com